Hållbarhetsprogrammet

Tomtebo strands samarbetsparter har under 2017 tillsammans tagit fram ett hållbarhetsprogram.  Det gjordes enligt en metodik och med ett upplägg som kallas Citylab – guide för hållbart byggande. Citylab är ett forum för hållbart stadsbyggande, som drivs av Sweden Green Building Council.

Citylab har formulerat 17 mål för hållbar stadsutveckling som spänner över ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Och de målen är i sin tur formulerade med hänsyn till FN:s 17 globala hållbarhetsmål – Agenda 2030.

I hållbarhetsprogrammet för Tomtebo strand har de 17 Globala hållbarhetsmålen och Citylabs 17 mål för hållbar stadsutveckling och dess önskade effekter grupperats i fyra olika fokusområden för att göra det mer hanterbart.

Varje fokusområde har tydliga mål som visar hur varje fokusområde bidrar till visionen. Målen har sedan brutits ner i ett antal preciserade strategier. Till strategierna finns en beskrivning av vem som ansvarar för den och hur den ska följas upp och mätas. För varje strategi finns exempel på åtgärder som skulle kunna bidra till att uppnå strategin och därmed också målen och visionen för Tomtebo strand.

Känner du din granne? En inkluderande stadsdel med vardagslivet i fokus

Detta område fokuserar främst på människorna, den bebyggda miljön och åtgärder för att skapa en god social hållbarhet.

MÅL

På Tomtebo strand är det möjligt att bosätta sig oavsett ekonomisk eller social bakgrund.

STRATEGIER

 • Tomtebo strand har en jämn fördelning mellan upplåtelseformer (bostadsrätter och hyresrätter).
 • Det finns en bra variation av lägenhetsstorlekar.
 • Kommunala behov av äldreboenden, särskilda boenden och förskolor m.m. inryms i kvarteren.
 • Inom Tomtebo strand finns det bostäder med rimliga hyresnivåer och priser.
 • Mindre byggaktörer och byggemenskaper har ett utrymme att pröva sin idé.

MÅL

Tomtebo strand erbjuder trygga, jämställda, varierande miljöer och inbjuder till besök.

STRATEGIER

 • Det finns en stor park/plats intill Nydalasjön som ger ett mervärde för hela staden.
 • Mötesplatser inom Tomtebo strand främjar möten och aktiviteter året om.
 • Fasader är varierade och bottenvåningar utmed huvudstråk är anpassade för att möjliggöra lokaler.
 • Hållplatser placeras i centrala lägen och har utvecklats tillsammans med andra verksamheter.
 • Alla ytor har utformats utifrån tanken om de kan samutnyttjas.

MÅL

Inom Tomtebo strand finns ett stort socialt engagemang och gemenskap.

STRATEGIER

 • Inom Tomtebo strand finns aktiviteter och åtgärder som bidrar till gemensam sammanhållning och integration.
 • Det finns möjligheter för boende att engagera sig i sitt område och påverka sin boendemiljö.

Vilken mötesplats gillar du? Attraktiva och hållbara grön‐ och vattenområden

Detta område fokuserar främst på hur den gröna offentliga miljön (parker, naturområden m.m.) ska utformas för att skapa en attraktiv och trivsam miljö, samt och åtgärder för att skapa en stadsdel som samtidigt är planerad för ett ändrat klimat (ex. kraftigare nederbörd och varmare temperaturer).

MÅL

Nydalaområdet ska utvecklas för bostadsnära rekreation och som besöksmål.

STRATEGIER

 • Naturområden vid Nydala ska vidareutvecklas för att kunna erbjuda boende och besökare i det nya området en attraktiv närmiljö. Utveckling ska utgå från mångfalden i miljön med sjön, de innehållsrika stränderna och de varierade skogarna.
 • Nydalaområdets kopplingar till övriga stadsdelar förbättras med tydliga, gena och trygga stråk samt tydliga entréer. Den nya parken ska utformas som en huvudentré till Nydalaområdet och samtidigt vara en levande mötesplats för boende och besökare.

MÅL

Kolbäcksområdets naturmiljöer är en utgångspunkt för utformningen av Tomtebo strand.

STRATEGIER

 • Kolbäckens karaktär ska på ett tydligt sätt bidra till det nya områdets identitet genom att bidra till vackra och attraktiva stadsrum, bostadsnära naturupplevelser och möjliggöra naturpedagogik.
 • Områdets naturmiljöer tillvaratas så att de bidrar med största möjliga nytta, dvs. rening och fördröjning av dagvatten, klimatanpassning, biologisk mångfald, funktion hos den ekologiska korridoren samt rekreat-ion och folkhälsa.

MÅL

Tomtebo strand är en levande stadsdel där alla kan hitta sin favoritplats.

STRATEGIER

 • De offentliga rummen i Tomtebo strand är utformade så att aktiviteter äger rum och möten uppmuntras, social hållbarhet över tid eftersträvas.
 • Alla ska hitta sin favoritplats och ha tillgång till både lugna miljöer för återhämtning och rekreation likaväl som till aktiva miljöer för aktiviteter och utmaningar. Det ska finnas aktiviteter och upplevelser året om.
 • Trygga stråk och platser ger alla möjlighet att röra sig fritt inom Tomtebo strand och till andra delar av staden.

Hur reser du i vardagen? Hållbar mobilitet med människan i centrum

Detta område fokuserar främst på resmönster och transporter för ett minska vårt bilberoende och hur Tomtebo strand häger ihop med övriga Umeå.

MÅL

På Tomtebo strand är de hållbara färdmedlen det naturliga valet.

STRATEGIER

 • Målpunkter lokaliseras inom området för att minska resbehovet.
 • Gena och trygga stråk med hög framkomlighet för fotgängare och cyklister.
 • Cykelvänliga byggnader.
 • Attraktiv kollektivtrafik.
 • Planering för ett lågt bilanvändande.

MÅL

Tomtebo strand har lyckats minska andelen transporter för avfall och varuleveranser.

STRATEGIER

 • Planering för en hög sorteringsgrad och återbruk inom området.
 • Smarta lösningar för avfallshämtning.
 • Minskat behov av inköpsresor

Hur använder du den smarta tekniken? Hållbara och smarta miljölösningar

Detta område fokuserar främst på tekniska lösningar i byggnaderna för att minska energianvändning och förbrukning av resurser. Här beskrivs också lösningar för den övergripande tekniska infrastrukturen (energi, vatten m.m.).

MÅL

Infrastruktur samordnas i flexibla lösningar (Optimerad balans mellan små och storskaliga lösningar).

STRATEGIER

 • Gemensamma plattformar för infrastruktur.
 • Energi bör/ska delas på Tomtebo strand.
 • Dagvatten är en gemensam angelägenhet.

MÅL

Det ska vara lätt att göra rätt.

STRATEGIER

 • Gemensamma plattformar för delning.
 • Fysisk infrastruktur ska underlätta delning.
 • Hållbar livsstil ska underlättas.

MÅL

Tomtebo strand ska vara klimatneutralt i ett livscykelperspektiv.

STRATEGIER

 • Klimatkalkyl ska användas.
 • Förnyelsebara energikällor huvudsaklig leverantör av energi under förvaltning.
 • Byggnader med låg energianvändning

Ladda ned den första versionen av Hållbarhetsprogram, Tomtebo strand (mars 2018) i pdf-format. Länk till Umeå kommuns webbplats.