Hur ska Tomtebo strand bli hållbart?

Kommunstyrelsens planeringsutskott tog 2017 beslut att Tomtebo strand ska bli ett av kommunens föredömen när det gäller hållbart stadsbyggande och att vi skulle ta fram ett hållbarhetsprogram.

Hållbarhetsprogrammet är resultatet av ett unikt samskapande mellan Umeå kommun, sju byggaktörer och tre kommunala bolag. Och vi tror inte att det är en slump att det här händer i Umeå – här finns en lång tradition av samarbeten och tillit.

Tillsammans har vi från grunden skapat visionen och hållbarhetsmålen (sociala, ekologiska och ekonomiska) och omsatt det till konkreta strategier och planer för Tomtebo strand. Allt bygger på de 17 Globala hållbarhetsmålen och Citylabs 17 mål för hållbar stadsutveckling *).

Programmet gäller för hela utbyggnadstiden, som kan ta många år, och ses över vid utvärderingen av varje utbyggnadsetapp. Uppföljning är en viktig del för att kunna tillföra ny kunskap och lära av det vi tidigare gjort.

Hållbarhetsprogrammet ger oss goda förutsättningar att uppfylla visionen om att Tomtebo strand ska bli ett internationellt föredöme för hållbar stadsutveckling.

Mål och strategier

Hållbarhetsprogrammet för Tomtebo strand omfattar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Målen och strategierna är indelade i fem fokusområden.

Känner du din granne? En inkluderande stadsdel med vardagslivet i fokus

Detta område fokuserar främst på människorna, den bebyggda miljön och åtgärder för att skapa en god social hållbarhet.

MÅL & STRATEGIER

På Tomtebo strand är det möjligt att bosätta sig oavsett ekonomisk eller social situation.

Tomtebo strand har en balanserad fördelning mellan upplåtelseformer, en bra variation av lägenhetsstorlekar med rimliga hyresnivåer och priser.

Kommunala behov av äldreboenden, särskilda boenden och förskolor med mera, ges en medveten placering.

Nya boendeformer och finansieringslösningar prövas.

Tomtebo strand erbjuder trygga, jämställda, varierande miljöer och inbjuder till möten och besök för alla.

Levande och inbjudande miljöer skapas i samverkan mellan offentligt, privat och boende.

Det finns platser som främjar möten och aktiviteter året om.

Fasader är varierade och bottenvåningar utmed huvudstråk är anpassade för att möjliggöra lokaler.

Hubbar och hållplatser samlas i centrala lägen och utvecklas tillsammans med andra verksamheter.

Alla ytor har utformats utifrån tanken att de kan samutnyttjas.

De miljöer och stråk som skapas ska förbättra och komplettera omgivande stadsdelars utbud.

Inom Tomtebo strand finns ett stort socialt engagemang och gemenskap.

Det finns aktiviteter och event året om som bidrar till sammanhållning och integration.

De boende och fastighetsägarna skapar forum, mötesplatser, överenskommelser med mera för att tillsammans utveckla området och boendemiljön.

Det finns lokaler för kultur och föreningsliv.

Vilken mötesplats gillar du? Hållbara, trivsamma grön- och vattenområden

Detta område fokuserar främst på hur den gröna offentliga miljön (parker, naturområden m.m.) ska utformas för att skapa en attraktiv och trivsam miljö, samt och åtgärder för att skapa en stadsdel som samtidigt är planerad för ett ändrat klimat (ex. kraftigare nederbörd och varmare temperaturer).

MÅL & STRATEGEIR

Nydalaområdet ska utvecklas för bostadsnära rekreation och som besöksmål.

Tomtebo strand erbjuder boende och besökare en attraktiv närmiljö året om genom utveckling av mångfalden vid sjön och de variationsrika skogarna.

Nydalaområdets kopplingar till övriga stadsdelar förbättras med tydliga, gena, trygga stråk och entréer.

Den nya parken är en huvudentré till Nydalaområdet och en levande mötesplats för boende, besökare och verksamma.

Kolbäcksområdet och naturmiljöerna är utgångspunkt för utformningen av Tomtebo strand.

Kolbäcken är kvar i sin ursprungliga sträckning.

Kolbäcken tillsammans med omgivande skogsområden en del av områdets identitet genom att bidra till vackra och attraktiva stadsrum, bostadsnära naturupplevelser och möjlighet till naturpedagogik.

Ekosystemtjänsterna i området tas tillvara så att de bidrar till nytta.

För att säkerställa att områdets ekosystemtjänster tillvaratas och kompletteras på bästa sätt används grönytefaktorer för allmän plats, kvartersmark och offentliga miljöer.

Tomtebo strand är en levande och trygg stadsdel där alla boende, besökare och verksamma kan hitta sin favoritplats.

De offentliga rummen är utformade så att aktiviteter och möten sker och social hållbarhet stärks.

Alla har tillgång till trygga och lugna miljöer för återhämtning, rekreation och miljöer för aktivitet och utmaningar.

Forum och plattformar av olika slag finns för invånarnas medskapande och initiativ för utveckling av det offentliga rummet.

Offentliga rum och bostadsgårdar bidrar till en levande miljö.

Samplanering och samutnyttjande inom stadsdelen bidrar till ökat och mer varierat utbud av miljöer.

Hur reser du i vardagen? Hållbar mobilitet med människan i centrum

Detta område fokuserar främst på resmönster och transporter för ett minska vårt bilberoende och hur Tomtebo strand häger ihop med övriga Umeå.

MÅL & STRATEGIER

På Tomtebo strand är det enklast att använda de hållbara färdsätten.

Målpunkterna är lokaliserade så att vardagslivet och hållbart resande gynnas.

Fotgängare och cyklister är prioriterade med god framkomlighet och gena och trygga stråk.

Kvarteren är utformade så att cykeln är ett enkelt och tillgängligt val.

Kollektivtrafiken är prioriterad, tillgänglig och attraktiv.

All bilparkering sker i samlade gemensamma parkeringslösningar där kostnaden för parkering återspeglar strävan för lågt bilägande i området.

Gatustruktur och servicelösningar är utformade för ett lågt användande av bil och effektiva gods- och logistiklösningar

Tomtebo strand har samlade och hållbara transporter för avfall och varuleveranser

Sorteringsgrad och återbruk är hög inom området.

Lösningarna för avfallshämtning är smarta.

Behovet av inköpsresor har minskat.

På Tomtebo strand finns användarvänliga lösningar för delning av mobilitetstjänster.

Delar av mobilitetsbehovet i stadsdelen tillgodoses i någon form av hub/anläggning.

Alla som flyttar in på Tomtebo strand får tillgång till mobilitetstjänster vid inflyttning.

Olika transporttjänster är sammankopplade till enkla, tillgängliga och heltäckande mobilitetslösningar (”Transport som tjänst”, MaaS).

Hur använder du smarta lösningar? Hållbara och smarta lösningar

Detta område fokuserar främst på tekniska lösningar i byggnaderna för att minska energianvändning och förbrukning av resurser. Här beskrivs också lösningar för den övergripande tekniska infrastrukturen (energi, vatten m.m.).

MÅL

Teknisk infrastruktur samordnas i flexibla lösningar.

Inom Tomtebo strand finns gemensam infrastruktur för digital teknik

Tomtebo strand ska ha ett gemensamt energisystem, med möjlighet för delning och effektutjämning.

Dagvatten – en gemensam resurs och ett gemensamt ansvar. Från kvartersgård till Kolbäcken.

Gemensamma överenskommelser för lösningar av avfallshantering.

Användarvänliga lösningar och innovationer ska underlätta för boende på Tomtebo strand att leva hållbart.

Vi har gemensamma plattformar för infrastruktur som underlättar delning.

Det finns lösningar för delning och återbruk.

Goda möjligheter att sortera sitt avfall.

Tomtebo strand ska vara klimatneutralt ur ett livscykelperspektiv.

Klimatkalkyl ska användas.

Förnyelsebara energikällor används under förvaltningsskedet

Byggskede med låg klimatpåverkan.

Energieffektiva byggsystem och installationer.

Metoder för lärande och kontinuerlig innovation ska prövas

Årliga utvecklingsmöten mellan fastighetsägare

Sprida erfarenheter mellan etapper, projekt, intressenter mm.

”Utbildning” av boende vid inflyttning

Minst en Test-bädd inom varje etapp.

Tomtebo strand är en resurssnål och delande stadsdel

Utveckla anläggning/hubb för att underlätta delning.

Smarta lösningar för att förebygga uppkomsten av avfall

Hög sorteringsgrad och återbruk inom området.

Hur påverkar du? Engagemang och delaktighet för hållbarhet och framgång

Detta område fokuserar främst på hur engagemang och delaktighet skapar hållbarhet och framgång. Hur öppenhet och transparens skapar värden och vikten av att verksamheter och människor på Tomtebo strand också ”äger” visionen och bidrar till hållbarheten.

MÅL & STRATEGIER

Skapa delaktighet och engagemang i utvecklingen av Tomtebo strand för en hållbar stadsdel och hållbara lösningar över tid.

Visionen görs känd och intresse för platsen Tomtebo strand skapas.

Stadsdelen planeras med öppenhet och tillgänglighet och där det är tydligt hur alla kan påverka.

Åsikter, kunskap och nya perspektiv avseende planering och hållbarhetsfrågor efterfrågas aktivt under hela planeringsprocessen.

Det finns förutsättningar för boende och föreningar att ha fortsatt hög delaktighet för långsiktig, hållbar förvaltning och utveckling av stadsdelen.

Verksamheter bidrar till Tomtebo strands vision och hållbarhetsmål

Nätverk och samverkan för att stimulera hållbart och socialt företagande och verksamhet uppmuntras och får stöd.

Verksamheter stimuleras att tillhandahålla produkter, tjänster och service som underlättar en hållbar livsstil för de boende.

Öka efterfrågan och beredskap för hållbar livsstil

Det ges många tillfällen att reflektera över innebörden av hållbar livsstil och bidra på olika sätt genom hela planeringsprocessen.

Vi delar fakta och berättelser från de som gjort medvetna val och har erfarenheter av hållbar livsstil för att väcka engagemang.

Det är tydligt vad man kan förvänta sig av stadsdelen i fråga om socialt och ekologiskt hållbara lösningar och förutsättningar.

*) Citylab – guide för hållbart byggande. Citylab är ett forum för hållbart stadsbyggande, som drivs av Sweden Green Building Council