Samskapande

Tomtebo strand ska vara en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.

För att bli en internationell förebild och uppnå social, ekonomisk och social hållbarhet – i resultatet, i projektet och över tid – krävs en processtyrning som går utöver de traditionella planeringsmodellerna. Utifrån Citylab har vi tillsammans utvecklat ett nytt sätt att arbeta. Vi kallar den Tomtebo strandmodellen.

Tillsammans samlar vi all den kraft, kunskap och erfarenhet som finns lokalt, nationellt och internationellt. Alla aktörer är på olika sätt delaktiga i alla delar av processen.

Ett sådant arbetssätt skapar också en lärprocess hos hos oss alla, om hur vi ska arbeta med att skapa framtidens boende. Lärandet och samskapandet mellan aktörer och med civilsamhället är framgångsfaktor.

Vi ser också till helheten på lång sikt när det gäller hållbarheten, snarare än spjutspetslösningar i delarna och för stunden.  Helhetsgrepp och långsiktighet är förhållningssätt vi har i planeringen och i val av lösningar, då vi tror att det kommer att skapa en hållbar stadsdel. En stadsdel där visionen fortsätter att leva, även när Tomtebo strand är färdigbyggt.

Läs beskrivningen av Tomtebo strand-modellen: Tomtebo strand modellen HÅP (pdf)

Tomtebo strandmodellen innebär i korthet att vi med visionsdriven planering, samskapande och lärande som grundstenar, och med långsiktighet och helhetsgrepp som förhållningssätt – skapar hållbarhet på många olika plan. Tanken är att metodiken ska kunna användas i Umeås framtida arbete med att utveckla staden.