Mellan Nydalasjön och E4 planeras en ny stadsdel med en blandning av verksamheter och cirka 3 000 bostäder. Utvecklingen av Tomtebo strand befinner sig i ett skede där vision ska övergå i planering och genomförande. Området kommer att ta flera år att bygga och det kommer ske i etapper.

Tidplan

Vad pågår just nu?

 

Under 2018 och hittills under 2019 har det gjorts många undersökningar och utredningar kring t ex markförhållanden, naturvärdesinventeringar, dagvatten, buller, bilpooler, trafik, kollektivtrafik etc. Hållbarhetsprogrammet som togs fram 2017 håller också på att uppdateras. Dialogen med invånare har inletts. Läs mer under ”Medskapande”. En så kallad strukturplan för området har börjat ritas upp. En strukturplan visar grovt hur gröna korridorer, större vägar och kvarter, parker med mera ska placeras. Planering för hur etappindelning ska se ut har inletts. Efter sommaren kommer arbetet med detaljplanen att börja på ett mer konkret sätt.