Gå till innehåll
En person promenerar på en skogsväg.

Så ska Tomtebo strand bli hållbart

Hållbarhetsprogrammet är resultatet av samarbete mellan Umeå kommun, sju byggaktörer och tre kommunala bolag. Och vi tror inte att det är en slump att det här händer i Umeå – här finns en lång tradition av samarbeten och tillit. Tillsammans har vi skapat visioner och mål för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och omsatt dem i konkreta strategier och planer för Tomtebo strand. 

Programmet grundar sig på 17 Globala hållbarhetsmål och Citylabs 17 mål för hållbar stadsutveckling. Det omfattar hela utbyggnadstiden och ses över vid varje utvecklingssteg och betonar vikten av uppföljning för att lära och utvecklas. Hållbarhetsprogrammet ger möjlighet att göra Tomtebo strand till en internationell förebild för hållbar stadsutveckling.

Mål och strategier

Hållbarhetsprogrammet för Tomtebo strand omfattar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Målen och strategierna är indelade i fem fokusområden.

Vardagslivet 500X500

1. Känner du din granne? En inkluderande stadsdel med vardagslivet i fokus

Detta område fokuserar främst på människorna, den bebyggda miljön och åtgärder för att skapa en god social hållbarhet.

– På Tomtebo strand är det möjligt att bosätta sig oavsett ekonomisk eller social situation.

– Tomtebo strand erbjuder trygga, jämställda, varierande miljöer och inbjuder till möten och besök för alla.

– Inom Tomtebo strand finns ett stort socialt engagemang och gemenskap.

Miljö Och Parker 500X500

2. Vilken mötesplats gillar du? Hållbara och trivsamma grön- och vattenområden

Detta område fokuserar främst på hur den gröna offentliga miljön (parker, naturområden med mera) ska utformas för att skapa en attraktiv och trivsam miljö, samt och åtgärder för att skapa en stadsdel som samtidigt är planerad för ett ändrat klimat (ex. kraftigare nederbörd och varmare temperaturer).

– Nydalaområdet ska utvecklas för bostadsnära rekreation och som besöksmål.

– Kolbäcksområdet och naturmiljöerna är utgångspunkt för utformningen av Tomtebo strand.

– Tomtebo strand är en levande och trygg stadsdel där boende, besökare och verksamma kan hitta sin favoritplats.

Hållbart Resande 500X500

3. Hur reser du i vardagen? Hållbar mobilitet med människan i centrum

Detta område fokuserar främst på resmönster och transporter för ett minska vårt bilberoende och hur Tomtebo strand häger ihop med övriga Umeå.

– På Tomtebo strand är det enklast att använda de hållbara färdsätten.

– Tomtebo strand har samlade och hållbara transporter för avfall och varuleveranser.

– På Tomtebo strand finns användarvänliga lösningar för delning av mobilitetstjänster.

Smarta Lösningar 500X500

4. Hur använder du smarta lösningar?

Detta område fokuserar främst på tekniska lösningar i byggnaderna för att minska energianvändning och förbrukning av resurser. Här beskrivs också lösningar för den övergripande tekniska infrastrukturen (energi, vatten med mera).

– Teknisk infrastruktur samordnas i flexibla lösningar.

– Användarvänliga lösningar och innovationer ska underlätta för boende på Tomtebo strand att leva hållbart.

– Tomtebo strand ska vara klimatneutralt ur ett livscykelperspektiv.

– Metoder för lärande och kontinuerlig innovation ska prövas.

– Tomtebo strand är en resurssnål och delande stadsdel.

Påverka 500X500

5. Hur påverkar du? Engagemang och delaktighet för framgång.

Detta område fokuserar främst på hur engagemang och delaktighet skapar hållbarhet och framgång. Hur öppenhet och transparens skapar värden och vikten av att verksamheter och människor på Tomtebo strand också ”äger” visionen och bidrar till hållbarheten.

– Skapa delaktighet och engagemang i utvecklingen av Tomtebo strand för en hållbar stadsdel och hållbara lösningar över tid.

– Verksamheter bidrar till Tomtebo strands vision och hållbarhetsmål.

– Öka efterfrågan och beredskap för hållbar livsstil.

Hållbarhetsprogrammet på 5 minuter

Se filmen som beskriver hållbarhetsprogrammet och hur vi ska uppnå social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet på Tomtebo strand.