Personer rör sig utanför verksamhetskvarteren.

Tomtebo strands detaljplan är antagen

Nu är det klart. Detaljplanen för stadsdelen Tomtebostrand, som ska ligga mellan Nydalasjön och universitetsområdet, har godkänts av kommunfullmäktige. Området blir en nytänkande stadsdel med plats för 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter för verksamheter, handel och service. Ett område som har hållbarhet i fokus.

– Det här är en av de största planerna som vi arbetat med i Umeå och det känns mycket bra att vi nu kan köra igång det här projektet. Vi har haft ett jättefint samarbete med olika byggaktörer för utveckling av området, vilket har varit väldigt värdefullt. Även om projektet är stort så har vi fortfarande bostadsbrist i Umeå och Tomtebo strand är ett viktigt delmål för att öka antalet bostäder i Umeå kommun, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanen möjliggör för cirka 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter verksamhetsyta, med byggnader som huvudsakligen är 3–6 våningar höga. Detaljplanen tar hänsyn till betydelsen av Kolbäcken och den gröna korridoren, prioriterar hållbara färdmedel, och minimerar genomgående biltrafik. Ett centralt stråk för kollektivtrafik kommer att binda samman området och göra det lättillgängligt.

Efter inkomna synpunkter vid granskningen under våren 2022 har planen justerats för att förbättra trafiksituationen, särskilt vid Tomtebovägen och Tomteborondellen. Viktiga ändringar inkluderar utökning av vägområdet vid Tomteborondellen, breddning av området runt Kolbäcken och justering av Bäckbrons placering för att skydda bäckens naturliga flöde. Ett tidigare planerat torg vid Tomtebovägen planeras nu till en park.

Utvecklingen av Tomtebo strand kommer att ske i etapper över cirka 20 år. Det första som börjas med är infrastrukturarbete och den nya brandstationen. Första etappen som byggs innehåller 900 bostäder, förskola, skola, torg, park, vård- och omsorgsboende samt huvudstråket för kollektivtrafik.

När detaljplanen vunnit laga kraft fortsätter arbetet med att projektera infrastrukturen, hur de gemensamma lösningar som mobilitet och energisystem ska utformas, samt påbörja markanvisning och fördelning av kvarteren i etapp 1. Allt detta kommer göras i samverkan tillsammans mellan Umeå kommun, byggaktörer och kommunala bolag.

Under kommunfullmäktiges möte godkändes även ett avtal mellan Umeå kommun och Trafikverket rörande trafiklösningar kopplat till Tomtebo strand. Avtalet omfattar följande åtgärder:

  • Ny planskild korsning i dagens Tomteborondell
  • Ny anslutning till Tomtebo strand via Universitetsrondellen
  • En norrgående utfart från den planerade brandstationstomten
  • Breddning av befintliga gång- och cykeltunnlar

Om Tomtebo strand
Tomtebo strand är en nytänkande stadsdel i det växande Umeå. Med ett läge nära stadens centrala delar och naturområden ska Tomtebo strand bli en plats som möter framtidens höjda krav på hållbar stadsutveckling och där människor i alla åldrar trivs. Bebyggelsen i stadsdelen ska vara blandad och rymma 3000 bostäder samt en bredd av verksamheter. Tomtebo strand utvecklas av Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi och Vakin.